Innovative Governance

Statement on the affairs in the Republic of Belarus

European Digital Development Alliance statement on affairs in the Republic of Belarus

For years, Belarus government has been demonstrating a notable deficiency of open, collaborative, and eventually good governance. It fell short of providing its citizens access to information, commitment to public accountability, and space for civic participation.[1] On the contrary, as reported by Freedom House, Belarus government is consistently restricting civil liberties and corrupting elections.[2]

The 2020 presidential election was the chance for the people of Belarus to express their democractic will. However, the elections failed to meet international standards, especially considering that major oppositional leaders were denied of registration as presidential candidates and arrested, while independent observers were detained after documenting numerous violations of the election law.[3] Moreover, citizens of Belarus were deprived of a proper access to the internet before, during, and after the elections, which violated their right to information. The elections have been evaluated by the Council of the European Union as neither free nor fair; moreover, state authorities deployed disproportionate and unacceptable violence further suppressing the freedoms of assembly, media and expression.[4] These severe measures have seriously undermined the legitimacy and competency of country leadership.

During the last days, people of Belarus massively strike and protest.[5] The demonstrators demand to release political detainees and prisoners, abolish mass media censorship, denounce the questionable election results, to resign Mr. Alexandr Lukashenko, and conduct free re-elections. This creates an unprecedented opportunity to reform the country in general and public administration in particular.

Under these circumstances the European Digital Development Alliance expresses support for the democratic aspirations of the people of Belarus and calls the European Union to support Belarusian civil society and facilitate a genuine and inclusive dialogue between the public and the government. We also believe that the EU should initiate an international mission under the auspices of the UN or OSCE to mediate the crises and monitor human rights violations in Belarus. 

In the future, we will be delighted to see Belarus as a member state the Council of Europe[6] – striving to strengthen human rights, democracy, and the rule of law, as well as a national member of the Open Governance Partnership[7] – aiming to make the government more accessible, responsive, and accountable to citizens. Supporting such endeavours, EDDA can provide recommendations to the to-be-elected president, the to-be-appointed government, and civil society organisations of Belarus regarding policies and practices of initiating and sustaining profound reforms for a more open, innovative, and responsive government.

Заява European Digital Development Alliance аб сітуацыі ў Рэспубліцы Беларусь

На працягу апошніх гадоў урад Беларусі дэманстраваў відавочны недахоп адкрытага да супрацы, і, адпаведна, эфектыўнага кіравання. Урад не забяспечыў сваім грамадзянам неабходны доступ да інфармацыі, не праявіў належнай прыхільнасці да публічнай справаздачы і не стварыў дастатковай прасторы для грамадзянскага ўдзелу[1]. Наадварот, паводле справаздачы Freedom House, урад Беларусі паслядоўна абмяжоўвае грамадзянскія правы, умешваецца ў выбачы працэс і фальсiфiкуе вынікі[2].

Прэзідэнцкія выбары 2020 году былі магчымасцю для народа Беларусі выказаць сваю дэмакратычную волю. Але гэтыя выбары зусім не адпавядалі міжнародным стандартам, асабліва прымаючы да ўвагі тое, што вядучыя лідары апазіцыі не былі зарэгістраваны як кандыдаты ў прэзідэнты і былі арыштаваны, у той момант незалежныя назіральнікі былі затрыманы пасля таго, як зафіксавалі шматлікія парушэнні выбарчага заканадаўства[3]. Больш за тое, грамадзяне Беларусі былі пазбаўленыя паўнавартаснага доступу да інтэрнэту да, падчас і пасля выбараў, што пазбавіла іх права на доступ да інфармацыі. Гэтыя выбары былі ацэнены Саветам Еўрапейскага Саюза як несвабодныя і несумленныя, таксама было адзначана, што ўлады ўжылі непрапарцыянальны і непрымальны ўзровень гвалту, які яшчэ больш заглушыў права на свабоду сходаў, свабоду сродкаў масавай інфармацыі і свабоду слова[4]. Гэтыя жорсткія меры фактычна разбурылі легітымнасьць і паказалі некампетэнтнасць кіраўніцтва краіны.

У гэтыя дні беларускі народ удзельнічае ў масавых забастоўках і акцыях пратэсту[5]. Удзельнікі дэманстрацыі патрабуюць вызваліць палітычных зняволеных і вязняў, адмяніць цэнзуру сродкаў масавай інфармацыі, адмяніць сумнеўныя вынікі выбараў, адправіць у адстаўку Аляксандра Лукашэнку і правесці свабодныя перавыбары. Гэта стварае беспрэцэдэнтныя магчымасці рэфармавання краіны ў цэлым і дзяржаўнага кіравання ў прыватнасці.

У гэтых абставінах European Digital Development Alliance (EDDA) выказвае падтрымку дэмакратычным імкненням народа Беларусі, заклікае Еўрапейскі Саюз падтрымаць беларускую грамадзянскую супольнасць і спрыяць сур'ёзнаму шырокаму дыялогу паміж грамадскасцю і ўладамi. Мы таксама лічым, што ЕС варта выступіць з ініцыятывай міжнароднай місіі пад эгідай ААН або АБСЕ ў якасці пасярэднікаў для ўрэгулявання крызісу і маніторынгу парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі.

У будучыні мы будзем рады бачыць Беларусь у якасці дзяржавы-сябра Савета Еўропы[6], якая будзе дамагацца абароны правоў чалавека, узмацнення дэмакратыі і ўмацавання вяршэнства закона, а таксама ў якасці нацыянальнага сябра Партнёрства "Адкрыты Урад"[7], якое будзе імкнуцца зрабіць урад больш даступным, спагадным і падсправаздачным грамадзянам. З мэтай падтрымаць такія ініцыятывы, EDDA гатова распрацаваць рэкамендацыі для будучага прэзідэнта, урада і грамадзянскай супольнасці Беларусі адносна грамадзкіх палітык і практык нацэленых на запуск і падтрымку грунтоўных рэформ у напрамку больш адкрытага і інавацыйнага ўрада, якое адказвае на запыты грамадства.

Заявление European Digital Development Alliance о ситуации в Республике Беларусь

В течение последних лет правительство Беларуси демонстрировало явную нехватку открытого, сотрудничающего и, соответственно, эффективного управления. Правительство не обеспечило своим гражданам необходимый доступ к информации, не проявило должной приверженности к публичной отчетности, и не создало достаточного пространства для гражданского участия[1]. Напротив, согласно отчету Freedom House, правительство Беларуси последовательно ограничивает гражданские права и вмешивается в процесс и искажает результаты выборов[2].

Президентские выборы 2020 года были возможностью для народа Беларуси выразить свою демократическую волю. Но эти выборы совсем не соответствовали международным стандартам, особенно принимая во внимание то, что ведущие лидеры оппозиции не были зарегистрированы как кандидаты в президенты и были арестованы, а независимые наблюдатели были задержаны после того, как зафиксировали многочисленные нарушения избирательного законодательства[3]. Более того, граждане Беларуси были лишены полноценного доступа к интернету до, во время и после выборов, что лишило их права на доступ к информации. Эти выборы были оценены Советом Европейского Союза как несвободные и нечестные, также было отмечено, что власти применили непропорциональный и неприемлемый уровень насилия, которое еще больше подавило право на свободу собраний, свободу средств массовой информации и свободу слова[4]. Эти жестокие меры фактически разрушили легитимность и показали некомпетентность руководства страны.

В эти дни народ Беларуси массово принимает участие в забастовках и протестах[5]. Участники демонстраций требуют освободить политических задержанных и заключенных, отменить цензуру средств массовой информации, отменить сомнительные результаты выборов, отправить в отставку Александра Лукашенко и провести свободные перевыборы. Это создает беспрецедентные возможности реформирования страны в целом и государственного управления в частности.

В этих обстоятельствах European Digital Development Alliance (EDDA) выражает поддержку демократическим стремлениям народа Беларуси и призывает Европейский Союз поддержать беларусское гражданское общество и способствовать серьезному широкому диалогу между общественностю и властью. Мы также считаем, что ЕС стоит выступить с инициативой международной миссии под эгидой ООН или ОБСЕ в качестве посредников для урегулирования кризиса и мониторинга нарушений прав человека в Беларуси.

В будущем мы будем рады видеть Беларусь в качестве государства-члена Совета Европы[6], которое будет добиваться защиты прав человека, усиления демократии и укрепления верховенство закона, а также в качестве национального члена Партнерства “Открытое Правительство”[7], которое будет стремиться сделать правительство более доступным, отзывчивым и подотчетным гражданам. 

С целью поддержать такие инициативы, EDDA готова разработать рекомендации для будущего президента, правительства и гражданского общества Беларуси относительно общественных политик и практик нацеленных на запуск и поддержку основательных реформ в направлении более открытого и инновационного правительства, которое отвечает на запросы общества.

[1] https://doi.org/10.1515/soeu-2019-0017

[2] https://freedomhouse.org/country/belarus/freedom-world/2020

[3] https://www.rferl.org/a/independent-election-monitors-detained-in-belarus-during-early-voting/30767918.html

[4] https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/08/11/belarus-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-presidential-elections/ 

[5] https://www.voanews.com/europe/hundreds-thousands-march-belarus

[6] https://www.coe.int/en/web/portal

[7] https://www.opengovpartnership.org/

Related news

Digital Democracy Database

Admin

Top 21 Digital4Development influencers to follow in 2021

Admin

How can the EU help to address digital challenges in Africa?

Admin